DẤU ẤN MỘT NHIỆM KỲ

Thứ năm - 13/08/2020 05:30 235 0
Năm năm qua, phát huy những mặt thuận lợi, khắc phục những khó khăn, các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Các cơ quan tỉnh đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, tạo đà cho những năm tiếp theo.
DẤU ẤN MỘT NHIỆM KỲ
Những nét đặc thù của Đảng bộ
Đảng bộ Các cơ quan (CCQ) tỉnh Bắc Giang là một Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Hiện nay toàn Đảng bộ có 77 tổ chức cơ sở đảng, gồm: 40 đảng bộ, 37 chi bộ cơ sở, tổng số 4.587 đảng viên. Trong quá trình hoạt động, bên cạnh những mặt thuận lợi, Đảng ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ có nhiều mặt khó khăn bất cập, như: Đảng ủy không có chính quyền cùng cấp; không có đầy đủ các cơ quan tham mưu, giúp việc như đảng bộ cấp huyện, không trực tiếp lãnh đo thc hin nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Scán bộ chuyên trách ít, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác còn khó khăn, trong khi số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nhiều, lại khác nhau về loại hình và nhiệm vụ chính trị. Đội ngũ cấp ủy viên cấp cơ sở đều hoạt động kiêm nhiệm, thời gian dành cho công tác đảng hạn chế; đội ngũ cán bộ, đảng viên công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhiều vị trí nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, nên rất khó khăn trong quản lý đng viên, ngăn chặn các biểu hiện vi phạm.
Kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ
Nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng trong Đảng bộ đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định của Ban Bí thư Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các mặt công tác, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã phát huy ngày càng tốt hơn vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua, tích cực rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, không ngừng học tập nâng cao năng lực, trình độ; đẩy mạnh cải cách hành chính, đề cao tinh thần trách nhiệm trước công việc và trước Nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ và các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; chấp hành nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động, sáng tạo trong công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, làm tốt công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh trên các lĩnh vực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Các mục tiêu chủ yếu hằng năm và đến 2020 đều đạt và vượt mức so với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CCQ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.
 Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ này trước hết là các cấp ủy, chi bộ đã có sự đổi mới về nội dung, phức thức lãnh đạo, chú trọng xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc. Trong đó, đã làm rõ hơn mối quan hệ giữa cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong công tác cán bộ. Do đó các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các quy trình về công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, theo đúng các quy chế, quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy, bảo đảm dân chủ, khách quan hơn, vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong công tác cán bộ, nhất là khâu đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, sử dụng, quản lý cán bộ, được thể hiện rõ hơn.
 Hai là, đã thực hiện đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp về công tác xây dựng đảng, chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Từ đầu nhiệm kỳ Đảng ủy CCQ đã ban hành Đề án số 02 - ĐA/ĐU “về tăng cường kỷ cương, nền nếp, nâng cao chất lượng hoạt động của đảng bộ, chi bộ cơ sở”. Qua quá trình thực hiện cho thấy các mặt công tác xây dựng đảng trong Đảng bộ đã có nhiều sự chuyển biến tiến bộ.
Các cấp ủy đã thường xuyên quan tâm đến công tác chính trị tư tưởng, tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai các Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy; xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết cơ bản sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Công tác giáo dục lý luận chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, được đẩy mạnh. Trong 5 năm qua, BTV Đảng ủy đã mở 60 lớp bồi dưỡng kiến thức (hơn 4000 lượt học viên) cho đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới và cấp uỷ viên cấp cơ sở; tổ chức sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy, nhiều hội nghị thông tin theo chuyên đề, một số hội thi...
Về công tác tổ chức xây dựng Đảng: Điểm nổi bật là các cấp ủy đều đã chú ý duy trì có nền nếp, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, thực hiện tự phê bình và phê bình hằng tháng theo Công văn số 624-CV/TU ngày 01/3/2017 của BTV Tỉnh ủy; hầu hết các chi bộ đều có tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng quý với những nội dung thiết thực. Trong nhiệm kỳ đã kiện toàn sắp xếp lại 18 tổ chức đảng, quyết định thành lập mới 04 đảng bộ, 04 chi bộ cơ sở; giải thể 05 đảng bộ, chi bộ; sáp nhập 05 chi bộ cơ sở; đổi tên 05 đảng bộ, chi bộ cơ sở; tiếp nhận, chuyển giao 05 chi bộ, bảo đảm mô hình tổ chức đảng phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh sau khi sắp xếp lại theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và tỷ lệ đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đều đạt trên 90%. Toàn Đảng bộ đã kết nạp được 1001 đảng viên, vượt 25% so với mục tiêu Đại hội XVII đề ra.
 Điểm mới là tiêu chuẩn đảng viên mới kết nạp cao hơn so với nhiệm kỳ trước, quy trình xem xét kết nạp bảo đảm chặt chẽ hơn, có thẩm tra xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị trước khi kết nạp.Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và các cấp ủy cơ sở đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các kế hoạch về công tác kiểm tra, giám sát. Trong nhiệm kỳ, cấp uỷ các cấp đã kiểm tra được 347 lượt tổ chức đảng và 4.189 đảng viên. Giám sát theo chuyên đề 316 lượt tổ chức đảng và 2.405 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra được 286 tổ chức đảng; kiểm tra 05 tổ chức đảng và 15 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra kết luận 03 tổ chức đảng và 15 đảng viên có vi phạm.
Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sự đổi mới, sáng tạo trong cách làm, gắn với thực hiện Quy định của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nên đã tạo được sự chuyển biến trên 3 mặt: Nâng cao đạo đức công vụ; tăng cường kỷ luật trong Đảng, đổi mới tác phong công tác.
Thực hiện “Quy chế công tác dân vận của Đảng bộ CCQ tỉnh” các cấp ủy cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan xây dựng quy chế dân vận, hằng năm thực hiện tốt “Tháng dân vận”, xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, xây dựng và thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường dân chủ, công khai, minh bạch trong các mặt hoạt động, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực khác.
Ba là, các cấp ủy đảng đã luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các đoàn thể thường xuyên chăm lo, củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò đại diện, động viên đoàn viên, hội viên tích cực thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội. Tổ chức nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo với tổng kinh phí trên 01 tỷ đồng. Hằng năm, Công đoàn Viên chức tỉnh, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên CCQ tỉnh đều đạt danh hiệu Vững mạnh, Vững mạnh xuất sắc, được ngành dọc cấp trên, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và nhiều phần thưởng khác.
Thực tế, có được kết quả trên là do có sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên, kịp thời của Tỉnh uỷ, BTV Tỉnh uỷ; sự chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện của các ban, cơ quan của Tỉnh uỷ; sự phối hợp có hiệu quả của các ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Các cấp uỷ, tổ chức đảng và đại đa số cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.
Giải Pháp cho nhiệm kỳ tới
Nhiệm kỳ 2020-2025, trước tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh có những thuận lợi và khó khăn đan xen, Ban Chấp hành Đảng bộ CCQ tỉnh đã xác định rõ phương hướng, mục tiêu và 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức đảng; tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và trong công tác cán bộ. (2) Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ; đề cao trách nhiệm của bí thư, phó bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác đảng ở cơ sở. Duy trì có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Mỗi quý mỗi cấp ủy cơ sở và chi bộ phải tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất 01 lần. (3) Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp và của các chi bộ, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.
Với phương châm "Dân chủ - Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo”, tin tưởng trong thời gian tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ CCQ tỉnh sẽ phát huy dân chủ, đoàn kết, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm nêu gương, tập trung trí tuệ, chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CCQ tỉnh lần thứ XVIII  đề ra./.

 
                                                                              Thân Minh Quế
                                                                                      TUV, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây